Rottehalen gør sig på denne måde uafhængig af iltindholdet i vandet. Her ses ofte masseforekomst af forureningsdominanter som røde børsteorme og røde dansemyggelarver. De kræver dog lidt ilt i vandet, men kan klare sig fordi de har hæmoglobin i cellerne. De kan udnytte lave iltkoncentrationer, og hæmoglobinet giver . De kan på grund af den rigelige mængde føde optræde i meget stort antal og kaldes derfor forureningsdominanter.

Børsteormene kan optræde i så højt et antal, at de ligefrem farver bunden rød. Sådanne steder har man talt op til millioner orme pr. Heldigvis skal man i dag lede længe efter sådanne . Nøglegruppe består af de mest forureningsfølsomme dyr (de fleste slægter af slørvinger samt enkelte slægter af døgnfluer og vårfluer), mens nøglegruppe omvendt omfatter de dyr, som tåler størst forurening (de såkaldte forureningsindikatorer og forureningsdominanter ). I de øvrige fire nøglegrupper er . Forureningsdominant : Arter der optræder i stort antal i et vandløb.

Arten indikerer at vandløbet har en given forureningsgrad. Vigtigt plantenæringsstof der tilføres vandløbet ved overskud på markerne og ved . Mange andre forhold spiller ind på artssammensætningen i vandløbet end forurening med organisk stof: Tidspunkt på året: Specielt insekterne lægger deres æg i vandløbet, æggene klækker og larverne eller . Der er ingen tilgængelige oplysninger om denne side. Giv konkrete eksempler, og forklar hvad kendskabet til sådanne forureningsindikatorer og forureningsdominanter kan bruges til. Ilten i vandet bruges af bakterierne, der skal nedbryde planterne hvilket betyder, at iltindholdet falder.

Udover disse findes også rentvandsindikatorer og forureningsindikatorer. En forurening med uorganiske stoffer, som er dannet fra det nu nedbrudte organiske stof i den oprindelige forurening. Hvilke abiotiske faktorer kan man undersøge for at bestemme forureningsgraden af et vandløb? Hvad er en sekundær forurening?

Organisk stof, uorganisk stof, ilt. Disse kaldes forureningsdominanter. Enkelte arter kan kun leve i miljøer med store mængder organisk stof, og disse kaldes forureningsindikatorer. Sammenhæng mellem forurening og forekomsten af dyr er effektiv ift.

Man indfanger og artsbestemmer dyr i . Dyr, som kan leve, hvor der er et lavt indindhold. River planter i stykker, før de spiser dem. Filtrerer vandet for fødeemner, f. Blandt Chironomiderne findes ingen forureningsdominanter i større antal end eksemplar pr.

På denne station høres og ses flere forskellige fisk, og de tal- rige fiskeæg i prøven viser, at stedet benyttes til legeplads. Mu- ligvis er det en del . Døgnfluenymfe: Den har tyndhudede gæller på hudens overflade, hvilket giver den større overflade at optage ilt igennem. Er der eksempler på rentvandsindikatorer, forureningsdominanter og forureningsindikatorer på figur . Dyr, der kun forekommer i store individantal i forurenet van kaldes forureningsdominanter. Tubificidae, der betegnes som forureningsdominanter.

Rentvandskrævende arter forekommer ikke. Ferskvandstangloppen Gammarus pulex forekommer i en mindre bestand. Tilstanden er bedømt til DVFI 4. Stationen er ikke tidligere bedømt. Hvis den organiske belastning reduceres, . Der tales om forureningsdominanter. Bør- steormene kan leve både i forurenet og i rent van men i forurenet van på slambun kan de optræde i en masseforekomst, som fuldstændigt do- minerer faunabilledet.

Dette skyldes det rige næringsudbud i forbindelse med en udpræget til- pasning til at tåle lave iltspændinger.

Forureningsdominanter